ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Zápis do MŠ

Třídní schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí se koná v pondělí 26. června od 17 hodin ve třídě Žabiček nebo na zahrádce u této třídy. Jedná se o šedou budovu u potoka.

Dozvíte se, jak to v naší mateřské škole chodí, předám vám potřebné tiskopisy k vyplnění, abyste mohli od září nastoupit.

Kdo si nevyzvedl potřebné tiskopisy, musí počítat s tím, že dítě nastoupí až po odevzdání a přihlášení dítěte ke stravování. Několik rodičů nereaguje na email ani nebere telefon…

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2023/24

 

MŠ Pod Hájem:

1/23                     3/23                         6/23                      7/23                     8/23                    9/23

12/23                13/23                       16/23                    18/23                   21/23                  24/23

25/23                27/23                       29/23                    34/23                   35/23                  36/23

39/23                42/23                       44/23                    47/23                   50/23                  52/23

54/23                55/23                       57/23                    58/23                   60/23                  62/23

65/23                72/23                       74/23                    75/23                   76/23                  77/23

79/23                83/23                       84/23

 

Zámeček, odloučené pracoviště MŠ Pod Hájem:

10/23                14/23                      19/23                     23/23                   26/23                    32/23

38/23                40/23                      45/23                     48/23                   49/23                    56/23

61/23                64/23                      71/23                     78/23                   80/23                    81/23

82/23

Na zámeček byly přijaty mladší děti, které nebydlí v bezprostřední vzdálenosti MŠ Pod Hájem a nemají sourozence v naší MŠ, případně v ZŠ.

 

 

V Králově Dvoře 26.5.2023                                      Dagmar Šmatláková, zástupce ředitele pro MŠ

 

 

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/24

Zápis se uskuteční osobním předáním přihlášky a dalších dokumentů v úterý 9.5. a ve čtvrtek 11.5. od 13 do 17 hodin v ředitelně MŠ Pod Hájem

Prosím rezervujte si čas, kdy přijdete předat přihlášku a potřebné dokumenty k zápisu dítěte do MŠ, rezervace bude až aktivována 24.4.

Odkaz k rezervaci předání Přihlášky a dokumentů v úterý 9.5.    https://zskraluvdvur.reservando.cz/#!/bookings/full/2708/2023-05-09

Odkaz k rezervaci předání Přihlášky a dokumentů ve čtvrtek 11.5.  https://zskraluvdvur.reservando.cz/#!/bookings/full/2709/2023-05-11

 

Kritéria přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/24

Kritéria jsou uvedena na plakátku výše

 

Přihláška ke stáhnutí a následnému vyplnění Přihláška do MŠ 2023

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které je řádně očkováno.

Po přijetí žádosti bude dítěti přiděleno registrační číslo. Seznam přijatých dětí podle registračních čísel bude zveřejněn 26.5.  na webu MŠ a na vývěsce u MŠ.

Do MŠ může být přijato pouze dítě řádně očkované. Od dětského lékaře si vyžádejte potvrzení o očkování dítěte. Mudr. Mašková a Mudr. Kasl mají od nás připravené formuláře. Patříte-li k jinému lékaři, stáhnete a vytisknete si přílohu, kterou dáte potvrdit lékaři:   word-potvrzení od lékaře

Připomínám povinnost předškolního vzdělávání dětí, která se vztahuje na děti narozené od 1.9. 2017 do 31.8. 2018.

Jste povinni dítě přihlásit k docházce do MŠ ve své spádové oblasti. Pokud dítě navštěvuje jinou MŠ, může tam dítě zůstat, ale vy nám musíte nahlásit, že dítě plní předškolní vzdělávání jinde (konkrétně kde).

Podmínky pro přijímání dětí

Mateřská škola má 9 tříd s celodenním provozem. Kapacita je 222 dětí. 8 tříd je v MŠ Pod Hájem a jedna třída na odloučeném pracovišti na zámečku. Na zámeček jsou přijímány nejmladší děti, které jsou ze vzdálenějších oblastí KD a nemají sourozence v naší MŠ. Je to jen na jeden školní rok, pak přechází Pod Háj. Do mateřské školy se přijímají děti od 3 do 6 let. Zápis do MŠ je v měsíci květnu. Děti se přijímají i v průběhu školního roku, pokud se uvolní místo a dítě bylo u řádného zápisu. Adaptační dobu lze upravit individuálně po vzájemné dohodě mezi třídní učitelkou a rodiči. Nejmladší děti z důvodu adaptace navštěvují MŠ první týden v září pouze na dopoledne.

Všeobecné informace k zápisu- jak probíhá zápis a vše s ním související

Přihláška do MŠ

Přihlášku si stáhnete na webových stránkách, vytisknete a vyplníte. Můžete napsat jméno kamaráda věkově blízkého vašemu dítěti či zařízení, které dítě nyní navštěvuje, aby mohlo být zohledněno pro následné rozdělování dětí do tříd.

Trvalé bydliště dítěte

Dítě musí mít trvalý pobyt v Králově Dvoře. Budeme mít k dispozici výpis z Evidence obyvatel.

Věk dítěte 

O pořadí rozhoduje věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění, od nejstarších po nejmladší narozené do 31.8. 2020. Mohou být zapsány i děti narozené do 31.12 2020. Děti narozené po 31.12. 2020 nebudou zapsány (v posledních více jak 10 letech nebyly přijaty ani všechny tříleté děti narozené na podzim, děti mladší tří let ubírají na kapacitě třídy, protože místo dvou dětí se přijme jedno mladší tří let, což je reálné nyní pouze na některých vesnicích)

Očkování dítěte

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením §34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Žádost pouze v jedné MŠ v Králově Dvoře

Zákonní zástupci se dostaví k zápisu pouze do jedné MŠ v Králově Dvoře, kterou preferují. Nová vyhláška o spádovosti zaručí přijetí stejně starých dětí v obou mateřských školách, ale neukládá povinnost přijetí v MŠ, kam podáváte přihlášku. Místo může být nabídnuto v druhé MŠ, pokud tam kapacita nebude naplněna. Pod naši MŠ Pod Hájem spadá i třída na zámečku, kam budou po zápise přijaty nejmladší děti ze vzdálenějších míst našeho města (Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť, výstavba nad Albertem) a děti, které nemají sourozence v naší MŠ. Třída je určena nejmladším dětem a následující rok přejdou k nám, Pod Háj.

Doložení dokumentů

Rodiče využijí možnosti osobního předání přihlášky, při zápisu předloží rodný list dítěte a svůj OP, cizinci předloží pas. Veškeré potřebné dokumenty je nutné doložit v době zápisu do MŠ.

Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách a vývěsce u MŠ 26.5.

V souladu s §36 odst.3) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tuto možnost mají rodiče dne 23.5. od 10 do 11,30 hodin v ředitelně MŠ. Je potřeba telefonicky domluvit přesný čas návštěvy (telefon třídy Žabiček 722 688 882)

Nepřijatým bude zasláno Nepřijetí doporučeně, hned po zveřejnění přijatých dětí.

Rozhodnuto musí být do 30 dnů.

 

Povinnost předškolního vzdělávání

Povinnost předškolního vzdělávání se týká dětí, které dosáhnou do 31.8. pěti let.

I letos platí povinnost předškolního vzdělávání, které má formu pravidelné denní docházky, v rozsahu minimálně 4 hodin denně. Povinnost vzdělávání není ve dnech, kdy jsou prázdniny. Veškeré podmínky ohledně povinné předškolní výchovy jsou zakotveny ve školním řádu dané mateřské školy.

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, kdy dítě dovrší pěti let. Nyní se týká dětí narozených od 1.9. 2017 do 31.8. 2018. Pokud dítě nepřihlásíte, vystavujete se problémům a pokutě.

Povinné předškolní vzdělání se vztahuje na všechny občany České republiky i na občany cizí národnosti, kteří  na území ČR pobývají déle jak 90 dní.

Dítě může plnit povinné předškolní vzdělávání i v soukromé mateřské škole, která je zapsaná v rejstříku škol, pokud si ji rodič zvolí. Potom jste povinni spádové MŠ tuto skutečnost neprodleně nahlásit.

V odůvodněných případech se může dítě vzdělávat individuálně, dítě je evidováno ve spádové MŠ. Musí být v této školce zapsáno. Zákonní zástupci musí pak podat písemnou a odůvodněnou žádost nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku, tedy do konce května. Dítě se pak musí zúčastnit ověření úrovně znalostí a očekávaných výstupů vycházejících z RVP pro předškolní zařízení.

Veškeré dotazy prosím směrujte raději na emailovou adresu školky skolka@zskd.cz  nebo telefonicky na mobil třídy Žabiček 722 688 882