ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Zápis do MŠ

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

se uskuteční v pondělí 28.6. od 17 hodin v areálu školní zahrady před třídou Kytiček (zelená budova). Budou vám předány potřebné tiskopisy, které vyplníte během prázdnin a přinesete při nástupu do MŠ. Sdělím vám, do které třídy bude vaše dítě chodit a organizační záležitosti chodu naší MŠ. Schůzka se uskuteční pokud nebude pršet, bez přítomnosti dětí. V případě deště vám od 16,30 do 18 hodin rozdám potřebné tiskopisy a schůzku přesuneme na konec srpna.

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/22

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021

Byly přijaty všechny tříleté děti, narozené do 31.8. 2018. Děti mladší budou umístěny v případě, že se uvolní místo. Místo je nabídnuto nejstaršímu nepřijatému dítěti.

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/22

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr, Jungmannova 292, okres Beroun,   příspěvková organizace

 Zápis do MŠ pro školní rok 2021/22

Kritéria

  1. děti s trvalým pobytem ve spádovém školském obvodu, dle věku dítěte od nejstarších po nejmladší, narozené do 31.8. 2018. (Zákonný zástupce dítěte má shodné místo trvalého pobytu s přihlášeným dítětem)
  1. Děti s trvalým pobytem ve spádovém školském obvodu, dle věku dítěte od nejstarších po nejmladší, narozené do 31.8. 2018

Vyhláška o spádovosti:  OZV_školské spádové obvody mateřských škol

 

Zápis proběhne distanční formou, od 3.5. do 14.5. 2021

Přihlášku stačí rozkliknout, vytisknout a vyplnit:  Přihláška do MŠ 2021-22

Podání žádosti:

  1. Do datové schránky (ID schránky: 2mumems)
  2. Emailem na reditelna@zskd.cz s uznávaným elektronickým podpisem, nelze poslat jako prostý email
  3. Doporučeně poštou na adresu: ZŠ Jungmannova 292, 26701 Králův Dvůr
  4. Osobním předáním v daném časovém období dvou dnů, ve čtvrtek 6.5. od 8 do 12 hodin a další čtvrtek 13.5. od 14 do 17 hodin v ředitelně MŠ. V tuto chvíli si již můžete rezervovat termín na osobní předání přihlášky v uvedených dnech (pouze 6.5. a 13.5.): https://mskraluvdvur.reservando.cz/

Zákonný zástupce dítěte předá jedním z uvedených způsobů vyplněnou přihlášku, potvrzení od dětského lékaře o očkování dítěte.

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které je řádně očkováno.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z uvedených způsobů.

Po přijetí žádosti bude dítěti přiděleno registrační číslo. Seznam přijatých dětí podle registračních čísel bude zveřejněn 31.5.  na webu MŠ a na vývěsce u MŠ.

Dříve, než v určenou dobu žádosti neposílejte, nebyly by uznány.

Do MŠ může být přijato pouze dítě řádně očkované. Od dětského lékaře si vyžádejte potvrzení o očkování dítěte. Mudr. Mašková a Mudr. Kasl mají od nás připravené formuláře. Patříte-li k jinému lékaři, stáhnete a vytisknete si přílohu, kterou dáte potvrdit lékaři.   word-potvrzení od lékaře

Připomínám povinnost předškolního vzdělávání dětí, která se vztahuje na děti narozené od 1.9. 2015 do 31.8. 2016.

Jste povinni dítě přihlásit k docházce do MŠ ve své spádové oblasti. Pokud dítě navštěvuje jinou MŠ, může tam dítě zůstat, ale vy nám musíte nahlásit, že dítě plní předškolní vzdělávání jinde (konkrétně kde).

Podmínky pro přijímání dětí

Mateřská škola má 9 tříd s celodenním provozem. Kapacita je 222 dětí. 8 tříd je v MŠ Pod Hájem a jedna třída na odloučeném pracovišti na zámečku. Do mateřské školy se přijímají děti od 3 do 6 let. Zápis do MŠ je v měsíci květnu. Děti se přijímají i v průběhu školního roku, pokud se uvolní místo a dítě bylo u řádného zápisu. Adaptační dobu lze upravit individuálně po vzájemné dohodě mezi třídní učitelkou a rodiči.

Všeobecné informace k zápisu- jak probíhá zápis a vše s ním související

Přihláška do MŠ

Přihlášku si stáhnete na webových stránkách, vytisknete a vyplníte. Na zadní stranu přihlášky můžete napsat jméno kamaráda věkově blízkého vašemu dítěti či zařízení, které dítě nyní navštěvuje pro následné rozdělování dětí do tříd.

Trvalé bydliště dítěte

Dítě musí mít trvalý pobyt v Králově Dvoře. Budeme mít k dispozici výpis z Evidence obyvatel. Vy žádné potvrzení dokládat nemusíte.

Věk dítěte 

O pořadí rozhoduje věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění, od nejstarších po nejmladší narozené do 31.8. 2018. Mohou být zapsány i děti narozené do 31.12 2018. Děti narozené po 31.12. 2018 nebudou zapsány. 

Očkování dítěte

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením §34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Žádost pouze v jedné MŠ v Králově Dvoře

Zákonní zástupci se dostaví k zápisu pouze do jedné MŠ v Králově Dvoře, kterou preferují. Nová vyhláška o spádovosti zaručí přijetí stejně starých dětí v obou mateřských školách, ale neukládá povinnost přijetí v MŠ, kam podáváte přihlášku. Místo může být nabídnuto v druhé MŠ, pokud tam kapacita nebude naplněna.

Doložení dokumentů

Pokud využijete bezkontaktní podání žádosti, tak musí obsahovat vyplněnou přihlášku, potvrzení o očkování dítěte. Vše musí být předáno do 14.5. Bude vám přiděleno registrační číslo a zasláno na vámi uvedenou emailovou adresu. Můžete být vyzváni k doložení dalších dokumentů.

Rodiče, kteří využijí možnosti osobního předání přihlášky, při zápisu předloží rodný list dítěte a svůj OP, cizinci předloží pas. Veškeré potřebné dokumenty je nutné doložit nejpozději do 14.5.

Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách a vývěsce u MŠ 31.5.

V souladu s §36 odst.3) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tuto možnost mají rodiče dne 25.5. od 10 do 12 hodin v ředitelně MŠ. Vzhledem k epidemiologické situaci je potřeba telefonicky domluvit přesný čas návštěvy (tel: 722 688 882)

Nepřijatým bude zasláno Nepřijetí doporučeně, hned po zveřejnění přijatých dětí.

Rozhodnuto musí být do 30 dnů.

 

Povinnost předškolního vzdělávání

Povinnost předškolního vzdělávání se týká dětí, které dosáhnou do 31.8. pěti let.

I letos platí povinnost předškolního vzdělávání, které má formu pravidelné denní docházky, v rozsahu minimálně 4 hodin denně. Povinnost vzdělávání není ve dnech, kdy jsou prázdniny. Veškeré podmínky ohledně povinné předškolní výchovy jsou zakotveny ve školním řádu dané mateřské školy.

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, kdy dítě dovrší pěti let. Nyní se týká dětí narozených od 1.9. 2015 do 31.8. 2016. Pokud dítě nepřihlásíte, vystavujete se problémům a pokutě.

Povinné předškolní vzdělání se vztahuje na všechny občany České republiky i na občany cizí národnosti, kteří  na území ČR pobývají déle jak 90 dní.

Dítě může plnit povinné předškolní vzdělávání i v soukromé mateřské škole, která je zapsaná v rejstříku škol, pokud si ji rodič zvolí. Potom jste povinni spádové MŠ tuto skutečnost neprodleně nahlásit.

V odůvodněných případech se může dítě vzdělávat individuálně, dítě je evidováno ve spádové MŠ. Musí být v této školce zapsáno. Zákonní zástupci musí pak podat písemnou a odůvodněnou žádost nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku, tedy do konce května. Dítě se pak musí zúčastnit ověření úrovně znalostí a očekávaných výstupů vycházejících z RVP pro předškolní zařízení.

Veškeré dotazy prosím směrujte raději na emailovou adresu školky, z důvodu případného uzavření MŠ skolka@zskd.cz  nebo telefonicky na mobil třídy Žabiček 722 688 882