ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Zápis do MŠ

Obsah stránky je v přípravě.

Podmínky pro přijímání dětí

Mateřská škola má 8 tříd s celodenním provozem. Do mateřské školy se přijímají děti od 3 do 6 let. Zápis do MŠ je v měsíci květnu. Děti se přijímají i v průběhu školního roku, pokud se uvolní místo a dítě bylo u řádného zápisu. Adaptační dobu lze upravit individuálně po vzájemné dohodě mezi třídní učitelkou a rodiči.

Zápis do MŠ bude v termínu od 4.-14. května 2020 distanční formou

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr, Jungmannova 292, okres Beroun, příspěvková organizace

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/21

Kritéria

1. děti s trvalým pobytem ve spádovém školském obvodu, dle věku dítěte od nejstarších po nejmladší, narozené do 31.8. 2017

(Zákonný zástupce dítěte má shodné místo trvalého pobytu s přihlášeným dítětem)

2. Děti s trvalým pobytem ve spádovém školském obvodu, dle věku dítěte od nejstarších po nejmladší, narozené do 31.8. 2017

Pokyny k zápisu

Zápis proběhne distanční formou, od 4.5. do 14.5. 2020

Podání žádosti:

1. do datové schránky (ID schránky: 2mumems)

2. emailem na zskraluvdvur@centrum.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jako prostý email!)

3. doporučeně poštou

4. osobním podáním v daném časovém období 13.5. od 8 do 12 hodin a 14.5. od 14 do 17 hodin v ředitelně MŠ, dle rezervačního systému:  https://mskraluvdvur.reservando.cz/

Zákonný zástupce dítěte předá jedním z uvedených způsobů vyplněnou přihlášku, kopii očkovacího průkazu dítěte nebo potvrzení od dětského lékaře o očkování dítěte.

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které je řádně očkováno.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z uvedených způsobů.

Po přijetí žádosti bude dítěti přiděleno registrační číslo. Seznam přijatých dětí podle registračních čísel bude zveřejněn 29.5.  na webu MŠ a na vývěsce u MŠ.

Přihláška do MŠ

  Přihláška do MŠ

  Všeobecné informace k zápisu

  Trvalé bydliště dítěte

  Dítě musí mít trvalý pobyt v Králově Dvoře. Budeme mít k dispozici výpis z Evidence obyvatel. Vy žádné potvrzení dokládat nemusíte.

  Věk dítěte 

  O pořadí rozhoduje věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění, od nejstarších po nejmladší narozené do 31.8. 2017. Mohou být zapsány i děti narozené do 31.12 2017. Děti narozené po 31.12. 2017 nebudou zapsány. 

  Očkování dítěte

  Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením §34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Na přihlášce potvrdíte, zda je dítě očkované a doložíte kopii očkovacího průkazu. Uvedete jméno ošetřujícího lékaře dítěte. Nemusíte nosit potvrzení od lékaře.

  Žádost o přijetí v druhé MŠ než ve spádové

  Zákonní zástupci se dostaví pouze k zápisu do MŠ ve své spádové oblasti. Spádová oblast je určena místem trvalého bydliště dítěte podle Obecně závazné vyhlášky města Králův Dvůr, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol.

  Výměna dětí mezi školkami bude možná na základě vaší poznámky uvedené na přihlášce a dle možností kapacity školek.

  Doložení dokumentů

  Pokud využijete bezkontaktní podání žádosti, tak musí obsahovat vyplněnou přihlášku, kopii očkovacího průkazu. Vše musí být předáno do 14.5.

  Rodiče, kteří využijí možnosti osobního předání přihlášky, při zápisu předloží svůj OP, kopii očkovacího průkazu nebo potvrzení o očkování dítěte. Cizinci předloží pas. Veškeré potřebné dokumenty je nutné doložit nejpozději do 14.5.

  Výsledky přijímacího řízení jsou na www.mskraluvdvur.eu

  Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách a vývěsce u MŠ 29.5.

  Nepřijatým bude následně zaslán doporučeně dopis, nejprve Výzva, poté Nepřijetí.

  Rozhodnuto musí být do 30 dnů.

  Povinnost předškolního vzdělávání

  I letos platí povinnost předškolního vzdělávání, které má formu pravidelné denní docházky, v rozsahu minimálně 4 hodin denně. Povinnost vzdělávání není ve dnech, kdy jsou prázdniny. Veškeré podmínky ohledně povinné předškolní výchovy jsou zakotveny ve školním řádu dané školky.

  Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, kdy dítě dovrší pěti let. Nyní se týká dětí narozených od 1.9. 2014 do 31.8. 2015. Pokud dítě nepřihlásíte, vystavujete se problémům a pokutě.

  Povinné předškolní vzdělání se vztahuje na všechny občany České republiky i na občany cizí národnosti, kteří  na území ČR pobývají déle jak 90 dní.

  Zákonní zástupci jsou povinni přihlásit dítě v mateřské škole podle spádové oblasti města. Pokud dítě navštěvuje druhou MŠ v našem městě, kam spádově nepatří, může tam dítě zůstat. Navzájem se obě školky zřizované městem informují.

  Dítě může plnit povinné předškolní vzdělávání i v soukromé mateřské škole, která je zapsaná v rejstříku škol, pokud si ji rodič zvolí. Potom jste povinni spádové školce tuto skutečnost neprodleně nahlásit.

  V odůvodněných případech se může dítě vzdělávat individuálně, dítě je evidováno ve spádové MŠ. Musí být v této školce zapsáno. Zákonní zástupci musí pak podat písemnou a odůvodněnou žádost nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku, tedy do konce května. Dítě se pak musí zúčastnit ověření úrovně znalostí a očekávaných výstupů vycházejících z RVP pro předškolní zařízení.

  Veškeré dotazy prosím směrujte na emailovou adresu školky, nikoliv telefonicky (MŠ je uzavřena) mskraluvdvur@centrum.cz

  Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které je řádně očkováno.
  Volná kapacita pro školní rok 2020/21 je 58 dětí. Je možné, že tato kapacita bude ještě upravena vzhledem k počtu dětí s odkladem školní docházky, které jsou nyní v jednání.