ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Školní poradenské pracoviště

Poskytujeme poradenství žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy

Koordinátor péče o žáky s SVP:  Mgr. Jana Křečková

Výchovný poradce: Mgr. Petra Jirásková

Metodik prevence: Mgr. Hana Kodetová

Školní speciální pedagog: Mgr. Petra Novotná

Školní sociální pedagog: Mgr. Adriana Veselá

 

Koordinátor péče o žáky s SVP

Mgr. Jana Křečková – j.kreckova@zskd.cz (kabinet zelené patro)

Zaměřuji se na:

 • správu a databázi žáků s výchovnými problémy a databázi integrovaných žáků
 • průběžnou tvorbu přehledů o integrovaných žácích
 • Zajišťování podkladů pro vyšetření v PPP a SPC
 • koordinaci realizace podpůrných opatření pro žáky
 • práci s žáky s diagnostikovanou specifickou poruchou učení – předmět speciálně pedagogické péče

 

Výchovný poradce

Mgr. Petra Jirásková – p.jiraskova@zskd.cz (kabinet 5)

Zaměřuji se na:

 • pomoc a podporu při volbě dalšího vzdělávání (kariérové poradenství)
 • pomoc s řešením konfliktů ve škole, ve třídě
 • pomoc s řešením výchovných a výukových problémů žáků
 • pomoc žákům se zdravotním postižením

 

Metodik prevence

Mgr. Hana Kodetová – h.kodetova@zskd.cz (kabinet Hv)

Zaměřuji se na:

 • pomoc s vytvářením příznivého klimatu ve škole/ve třídách
 • pomoc s adaptací potřebných žáků ve škole/ve třídě
 • zajišťování preventivních programů pro školu
 • prevenci a řešení šikany a dalších patologických jevů ve škole

 

Školní speciální pedagog

Mgr. Petra Novotná – p.novotna@zskd.cz (nová budova, žluté patro)

Zaměřuji se na:

 • práci s žáky s diagnostikovanou specifickou poruchou učení – předmět speciálně pedagogické péče
 • podporu učitelů, asistentů, vychovatelů při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zajišťování kompenzačních pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomoc s inkluzí žáků se zdravotním postižením
 • Metodické vedení asistentů pedagoga ve škole
 • Speciálně pedagogické intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy

 

Školní sociální pedagog

Mgr. Adriana Veselá – a.vesela@zskd.cz (nová budova, žluté patro)

Zaměřuji se na:

 • podporu a motivaci žáků k pravidelné docházce do školy (prevence záškoláctví)
 • podporu a pomoc při řešení složitých rodinných situací (např. rozvod, hádky, násilí, finanční problémy apod.)
 • podporu při potížích s domácí školní přípravou
 • pomoc s řešením konfliktů ve škole/ve třídě
 • pomoc se zvládáním emocí
 • pomoc s vytvářením příznivého klimatu ve škole/ve třídách