ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

MAP rozvoje vzdělávání

2024–2025

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV. (MAP IV.)

Město Beroun je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV.“, reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008378 (dále jen MAP IV.), který je realizován v rámci Výzvy č. 02_23_017 s názvem Akční plánování v území – MAP, v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) a je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025

SAMOSTATNÉ WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

Odkaz na webové stránky projektu MAP IV. a kontakty: http://www.mapberoun.cz

CÍLE PROJEKTU/VÝSTUPY PROJEKTU

Projekt MAP IV. si klade za hlavní cíl prohlubování spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání při plánování a realizaci intervencí vedoucích k řešení místně specifických problémů a potřeb a ke zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách v území SO ORP Beroun. Kooperace všech aktérů vzdělávání v území ORP je prostřednictvím MAP systematicky budována a rozvíjena již od roku 2016 a vede ke zlepšování kvality vzdělávání v 64 zapojených mateřských a základních školách. Projekt MAP IV. také podpoří implementaci intervencí podpory schválených v akčních plánech na období let 2024 a 2025.
Cílem MAP IV. je nadále podporovat a rozvíjet proces strategického řízení a plánování,
který vede k naplnění konkrétních cílů a vizí škol nejen dle územní strategie MAP a souvisejícího Strategického rámce MAP, ale i dle dílčích potřeb regionu, které jsou definovány v dílčích ročních akčních plánech (RAP). Cílem je rovněž připravit všechny členy platformy MAP na změny ve vzdělávání, které jsou dány Strategií 2030+ a souvisejícími strategickými dokumenty.
Nedílnou součástí projektu je proces vnitřního hodnocení za účelem zhodnocení dopadu projektu na cílové skupiny.

Naše škola je jednou ze 64 škol aktivně zapojených do projektu MAP IV.


2022–2023

Město Beroun je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004 (dále jen MAP III.), který je realizován v rámci Výzvy č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace: od 1. 10. 2022 do 30. 11. 2023.
Webové stránky projektu: http://www.mapberoun.cz

Cíle projektu/výstupy:

Projekt MAP III. zajistí pokračování a zejména udržení výše kvality nastavené spolupráce všech aktérů vzdělávání na území SO ORP Beroun, která byla budována a systematicky rozvíjena již od roku 2016 až dosud (MAP I., MAP II.) a prokazatelně vede ke zlepšení kvality vzdělávání v 60 školských subjektech (v základních a mateřských školách v území ORP Beroun), což představuje 95 % škol působících na daném území dle Rejstříku škol MŠMT.
Cílem MAP III. je nadále podporovat a rozvíjet proces strategického řízení a plánování,
který vede k naplnění konkrétních cílů a vizí škol nejen dle územní strategie MAP a souvisejícího Strategického rámce MAP, ale i dle dílčích potřeb regionu, které jsou definovány v dílčích ročních akčních plánech (RAP). Společnou snahou je bezezbytku aktivity v RAP v závazně stanoveném časovém termínu splnit – realizovat.
Dílčím cílem MAP III. je udržet funkční Realizační tým MAP po dobu přechodného období mezi operačními programy OP VVV (období 2014-2020) a OP JAK (období 2021-2027), a to včetně zabezpečení stálé dostupnosti odborných kapacit v území a dále včetně vyhodnocení přínosu MAP I., MAP II. principem externí evaluace (3E+). Projekt MAP III. tedy zabezpečuje návaznost podpory škol prostřednictvím „MAP“ v období od 1.10.2022 do 30.11.2023, kdy během tohoto období dojde k připravenosti škol v území SO ORP Beroun na realizaci MAP IV., tj. budou definovány vzdělávací opatření a aktivity vedoucí k rozvoji škol jako celku v souladu s prioritami Strategie 2030+.


2018–2022

Město Beroun je realizátorem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace projektu: od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2022

Cíle projektu/výstupy:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Beroun prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto území.
Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Beroun, který byl realizován v letech 2016 až 2018. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. tedy přímo navazuje na dosažené výstupy, definované priority a cíle předchozího projektu. V rámci projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků.
Projekt přinese systémovou změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Účelem projektu je nastavení spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Beroun takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV.

Do projektu se zapojilo 57 škol v území správního obvodu ORP Beroun (tj. 93,4 %) se souhlasem svých zřizovatelů.
Odkaz na webové stránky projektu: www.mapberoun.cz

Kontaktní osoba na koordinátora projektu MAP II. za naši školu: Ing. Evžen Krob