ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

MAP rozvoje vzdělávání

Vážení rodiče a přátelé školy,
informujeme Vás o aktualizaci dokumentů pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III., CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004, který je financován z OP VVV.

Tyto dokumenty aktualizují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

Dokumenty jsou uveřejněny na webu projektu MAP tomto odkaze:
http://www.mapberoun.cz/dokumenty-k-pripominkovani/

Připomínkovat zveřejněné dokumenty lze prostřednictvím elektronického Google formuláře v termínu do 8.10. 2023:
MAP_Připomínkovací řízení k dokumentaci pro ŘV MAP v 10/2023 (google.com)

Následně budou dokumenty předloženy Řídicímu výboru MAP ke schválení na jednání dne 24.10.2023.

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!

Realizační tým projektu MAP III.

2022–2023

Město Beroun je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004 (dále jen MAP III.), který je realizován v rámci Výzvy č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace: od 1. 10. 2022 do 30. 11. 2023.
Webové stránky projektu: http://www.mapberoun.cz

Cíle projektu/výstupy:

Projekt MAP III. zajistí pokračování a zejména udržení výše kvality nastavené spolupráce všech aktérů vzdělávání na území SO ORP Beroun, která byla budována a systematicky rozvíjena již od roku 2016 až dosud (MAP I., MAP II.) a prokazatelně vede ke zlepšení kvality vzdělávání v 60 školských subjektech (v základních a mateřských školách v území ORP Beroun), což představuje 95 % škol působících na daném území dle Rejstříku škol MŠMT.
Cílem MAP III. je nadále podporovat a rozvíjet proces strategického řízení a plánování,
který vede k naplnění konkrétních cílů a vizí škol nejen dle územní strategie MAP a souvisejícího Strategického rámce MAP, ale i dle dílčích potřeb regionu, které jsou definovány v dílčích ročních akčních plánech (RAP). Společnou snahou je bezezbytku aktivity v RAP v závazně stanoveném časovém termínu splnit – realizovat.
Dílčím cílem MAP III. je udržet funkční Realizační tým MAP po dobu přechodného období mezi operačními programy OP VVV (období 2014-2020) a OP JAK (období 2021-2027), a to včetně zabezpečení stálé dostupnosti odborných kapacit v území a dále včetně vyhodnocení přínosu MAP I., MAP II. principem externí evaluace (3E+). Projekt MAP III. tedy zabezpečuje návaznost podpory škol prostřednictvím „MAP“ v období od 1.10.2022 do 30.11.2023, kdy během tohoto období dojde k připravenosti škol v území SO ORP Beroun na realizaci MAP IV., tj. budou definovány vzdělávací opatření a aktivity vedoucí k rozvoji škol jako celku v souladu s prioritami Strategie 2030+.

2018–2022

Město Beroun je realizátorem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace projektu: od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2022

Cíle projektu/výstupy:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Beroun prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto území.
Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Beroun, který byl realizován v letech 2016 až 2018. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. tedy přímo navazuje na dosažené výstupy, definované priority a cíle předchozího projektu. V rámci projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků.
Projekt přinese systémovou změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Účelem projektu je nastavení spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Beroun takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV.

Do projektu se zapojilo 57 škol v území správního obvodu ORP Beroun (tj. 93,4 %) se souhlasem svých zřizovatelů.
Odkaz na webové stránky projektu: www.mapberoun.cz

Kontaktní osoba na koordinátora projektu MAP II. za naši školu: Ing. Evžen Krob