ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Provoz od 12.4. pro předškoláky a děti rodičů z IZS

 

Provoz MŠ od 12.4.

Zpracováno a upraveno podle instrukcí MŠMT

Od 12.4. budou v provozu MŠ pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

V MŠ, školních družinách a školních klubech můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníciposkytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pro tyto děti je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.

Uvedené informace vycházejí z mimořádného opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna

 

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

 

 

Děti budou v pěti nebo šesti třídách ve skupinách po maximálně 15 dětech. Provoz v každé třídě bude od 6,30 do 17 hodin, bez spojování.

MŠ už NEMAJÍ výjimku jako v předchozích opatřeních a zpívat se v nich tedy nemůže.

Pro sportovní činnost MŠ výjimku mají, sportovat se může.

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Doprovod dítěte v MŠ může dítě doprovodit na testování, doprovodit a vyzvednout z MŠ. Zákonný zástupce dítěte bude mít po celou dobu respirátor a bude v prostorách MŠ- tedy v šatně co nejkratší dobu a pouze v počtu 3 děti a jejich doprovod. Jinak čeká venku, až se šatna uvolní.

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Dítěti, které je dítětem mateřské školy se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19
 • podstoupilo vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, který byl proveden zákonným zástupcem, který mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

 

FREKVENCE TESTOVÁNÍ:

2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve školce v týdnu (tzn. většinou v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek).
Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy, v šatně.
Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 

NEMUSÍ SE TESTOVAT:

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 • doloží, že prodělaly COVID-19a od pozitivního testu RT-PCR neuplynulo více než 90 dní, je potřeba doložit potvrzením od dětského lékaře
 • “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin,
 • jsou očkované(což děti nejsou).

 

CO DĚLAT, POKUD JE VÝSLEDEK PREVENTIVNÍHO TESTU POZITIVNÍ

 

ŠKOLA:
Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:

Zákonný zástupce odvádí své dítě domů a je povinen ihned informovat svého dětského lékaře o pozitivním výsledku antigenního testu.

 

LÉKAŘ:

Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Osoba, která měla preventivní test pozitivní, je povinna se tomuto vyšetření podrobit.

 

POZITIVNÍ DÍTĚ:

Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu, má příznaky onemocnění COVID-19 a bylo 2 dny před provedením testu osobně přítomno v MŠ je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu, pak okamžik provedení antigenního testu.

Viz příloha – testování průběh

 

SPOLUŽÁCI POZITIVNÍHO DÍTĚTE

Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak děti, které byly 2 dny před provedením testu s “pozitivním” dítětem v jedné třídě, nemůžou do MŠ, dokud nebudou známy výsledky RT-PCR testu dítě, které bylo preventivním antigenním testem pozitivně diagnostikováno.

Pokud RT-PCR test dítěti vyjde negativně, můžou se ostatní děti opět účastnit vzdělávání. Pokud RT-PCR test vyjde pozitivně, a dítě má příznaky, nařídí KHS spolužákům karanténu.

To stejné platí v případě, že pozitivní test měl pedagogický pracovník, který 2 dny před provedením testu osobně poskytoval vzdělávání dětem v dané třídě.

Pokud je pozitivní dítě, pedagog automaticky do izolace nejde.

 

Informace vycházejí z Mimořádného opatření o testování ve školách od 12. dubna