Vítáme Vás na stránkách ZŠ A MŠ Králův Dvůr

Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Zmocnění k vyzvedávání dítěte

Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte ze školní družiny jinou osobou
V souladu s ustanovením hlavy první zákona č. 94/63 Sb., o rodině, ve znění
pozdějších předpisů, která upravuje rodičovskou zodpovědnost, a v návaznosti na zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění v přímé souvislosti s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění,

já:                                              , nar.:                                                , bytem: ,
dále jen „zákonný zástupce" zmocňuji

Jméno pověřené osoby: ......................................................................................................

Datum narození:................................................................................................................

Bytem:............................................................................................................................
(dále jen „zmocněnec")¨

a) pověřuji ji, že může za mne:
- jednat v mezích zákona č. 40/1964 Sb.,občan. zákona v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb., školského zákona týkající se plnění povinné školní docházky
b) pověřuji ji vyzvedáváním:

1) mého syna: ...........................................................................................................

2) mé dcery: ..............................................................................................................

Toto zmocnění vydávám:
a) na dobu neurčitou
b) po dobu určitou od: ..................do.....................
c) (platí i pro mimoškolní akce pořádané ZŠ)
(nehodící se škrtněte)

1) Zákonný zástupce prohlašuje, že jím zmocněná a pověřená osoba přebírá veškerou odpovědnost za dítě zmocnitele.
2) Zmocněnec prohlašuje, že je si vědom právní odpovědnosti vůči dítěti zmocnitele a vůči škole, kde dítě plní povinnou školní docházku.
3) Zákonný zástupce prohlašuje, že od převzetí dítěte výše uvedenou jím zmocněnou a pověřenou osobou přebírá veškerou odpovědnost za dítě zmocněnec.
4) Pokud zmocněnec odmítne součinnost při kontrole těchto údajů, nebude dítě zmocněnci vydáno.
5) V případě, že jinou pověřenou osobou je osoba nezletilá, zákonný zástupce prohlašuje, že právní úkon vyzvednutí dítěte ze školní družiny k němuž nezletilou osobu pověřil, je přiměřený jeho rozumové a mravní vyspělosti.
6) Zákonný zástupce bere na vědomí, že pedagogický pracovník je oprávněn prověřit uvedené údaje uvedené na zmocnění.

V Králově Dvoře dne:


.........................................                                                                      ....................................................
podpis zmocněnce                                                                                        podpis zákonného zástupce dítěte

Copyright © 2009-2020 Základní a mateřská škola Králův Dvůr
Developed by Kinet