Vítáme Vás na stránkách ZŠ A MŠ Králův Dvůr

Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Koncepční záměry rozvoje

Základní škola, Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 - 2018

1. Naplňovat a rozvíjet klíčové kompetence žáků ( kompetence k učení , komunikativní,
občanské, k řešení problémů, pracovní, sociální a personální ).
2. Úspěšně realizovat ŠVP.
3. Důsledně uplatňovat školní preventivní program proti zneužívání návykových látek žáky.
4. Dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy.
5. Systematicky působit proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky.
6. Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, vzbuzovat jeho zvídavost a podněcovat jeho všestranné aktivity.
7. Utvářet a posilovat v žácích pozitivní přístup k lidem a ke světu.
8. Usilovat o propojenost školy se životem, poznání je motivováno životem a užitečné pro život.
9. Ve vyučování se zaměřovat na rozvoj tvořivého myšlení žáků, účinnou motivaci a vzbuzování zájmu o školní práci.
10. Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a využívat získané poznatky a podněty pro zlepšení celkové práce školy.
11. Zlepšovat estetický vzhled školy,jejích vnitřních prostorů a jejího okolí.
12. Prostředí školy trvale utvářet tak, aby bylo zajímavé, podnětné, čisté a upravené, aby odráželo ducha společenství žáků, kteří ji obývají. Třídy mají být příjemným místem pro pobyt dětí.
13. Zdokonalovat řídící činnost , dosahovat dobré vnitřní zainteresovanosti pracovníků na trvalém zkvalitňování práce školy.
14. Prohlubovat součinnost školy a rodiny, usilovat o soulad ve výchovném působení, předcházet záškoláctví a jiným negativním jevům u žáků.
15. Vytvářet přátelskou pracovní atmosféru v pedagogickém sboru, podporovat iniciativu, oceňovat kvalitní práci, posilovat pocit zodpovědnosti za práci školy jako celku .
16. Doplňovat vybavení školy tak, aby byla dobře zajišťována názornost výuky a efektivita výuky. Vybavení přiměřeným způsobem modernizovat.


- spolupráce s Městským úřadem Králův Dvůr
- udržovat naplněnost školy, zabránit odlivu žáků do okolních škol
- kvalitně připravovat žáky na přestup do středních škol a učilišť
- přispívat ke smysluplnému naplňování volného času dětí
- zajišťovat účinnou individuální péči o žáky s výukovými problémy
a vývojovými poruchami učení
- v případě potřeby spolupracovat s Policií ČR, Odborem sociálně - právní
ochrany mládeže obce s rozšířenou působností, s dětským lékařem a se sociální
pracovnicí MÚ Králův Dvůr.


Datum : 21. 12. 2014 Ředitel školy: ing. Krob

Kvalitní škola


1. Vedení školy pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školy a přijímá účelná opatření.

2. Vedení školy aktivně vytváří zdravé školní klima.

3. Vedení školy podporuje začínající učitele.

4. Vedení školy spolupracujeme s institucemi.

5. Učitelé realizují a řídí výuku v souladu se ŠVP, vizí školy, stanovenými cíli školy
a školním řádem.

6. Učitelé pravidelně sledují a evidují pokrok každého žáka vzhledem ke stanoveným cílům
a poskytují žákům zpětnou vazbu.

7. Učitelé efektivně využívají ve škole dostupných pomůcek a technologií.

8. Poskytujeme potřebnou podporu dětem se SVP a sociálně znevýhodněným a také
žákům s nadáním.

9. Identifikujeme individuální potřeby žáků.

10. Realizujeme podpůrná opatření pro kompenzaci znevýhodnění žáků a pro vycházení
vstříc žákům s nadáním.

 


V Králově Dvoře 21.1. 2015 Ing. Evžen Krob
Ředitel školy

Copyright © 2009-2020 Základní a mateřská škola Králův Dvůr
Developed by Kinet